Front Cover Prosiding Kolokium PTSB
Back Cover Prosiding Kolokium PTSB
Senarai Isi Kandungan
ID5 Study On Visitors Parking Facilities in Kulim Hospital
ID7 Penggunaan Multimedia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran (PdP) Topik Numerical Method Matematik Kejuruteraan 3 Bagi Pelajar Politeknik: Satu Kajian Tindakan
ID8 Kajian Perbandingan Pencapaian Pelajar Dalam Kursus J5124 dan JF608 Sebelum dan Selepas Perlaksanaan OBE: Satu Pemerhatian Kumpulan Pelajar Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Semester 6
ID10 Academic Achievements and its Relationship with Dictionary Skills and Dictionary Use
ID12 Tahap Kompetensi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam Kalangan Pelajar Jabatan Perdagangan Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
ID13 Kajian Pencapaian Pelajar Tingkatan Satu Mengenai Asas Pecahan
ID14 Hubungan Keupayaan Menyelesaikan Ungkapan Algebra Dengan Keputusan Matematik SPM: Satu Tinjauan Terhadap Pelajar Semester Satu Diploma Kejuruteraan di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
ID15 Kajian Aspek Komunikasi Dan Kerja Berpasukan Di Tempat Latihan Industri
ID16 Kajian Campuran Tanah Liat dan Kulit Kerang Dalam Menstabilkan Tanah
ID17 Pembangunan Program LISP di bawah Menu Tarik Turun Dalam Perisian AutoCAD Untuk Aplikasi Ukur Tanah
ID18 Website Adoption Among Malaysian Architectural Firms: An Overview
ID19 Persepsi Pelajar Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB) Terhadap Kem Kecemerlangan dan Latihan Kerja Ukur Tanah 
ID20 Kesesuaian Komponen-Komponen Grafik Dalam Rekabentuk Peta Tematik
ID21 Tahap Kepuasan Kerja Dalam Kalangan Pemandu Bas Ekpress di Alor Setar, Kedah
ID22 Faktor Pelajar Kurang Mengusai Subtopik Field Effect Transistor (FET) Bagi Kursus EE201 Semiconductor Devices
ID23 Kesilapan Pelajar Dalam Menyelesaikan Soalan Peperiksaan Akhir Bagi Topik Penggunaan Pembezaan
ID24 Gaya Pembelajaran Pelajar Semester Pendek 2014 Untuk Topik "Capital Allowance" Kursus PA502 Taxation 1
ID25 Mengenalpasti Kesalahan Lazim Dalam Topik Petua Trapezium dan Simpson
ID26 Hubungan Gaya Pembelajaran dan Motivasi Dalam Kursus EC501 – Embedded Application System
ID27  Kajian Sorotan Kepentingan Pengetahuan Campuran Pemasaran di dalam Bidang Keusahawanan
ID28 Kajian Mengenai Kesalahan Asas Matematik Dalam Topik Kembangan Binomial
ID29 Kesan Pendekatan Pengajaran Dan Pembelajaran Masteri Serta Latihtubi Terhadap Pencapaian Pelajar DUT 1B di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Dalam Kursus Sains Kejuruteraan
ID30 Perbandingan Sifat-Sifat Kejuruteraan Di Antara Papan Lembut Biasa Dengan Papan Lembut Batang Pinang
ID31 Kesilapan Yang Dilakukan Pelajar Dalam Menjawab Topik Janjang Di Dalam Kursus BA301 (Matematik Kejuruteraan 3) Di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
ID32 Meningkatkan kebolehan pelajar PTSB dalam menyiapkan tugasan secara berkumpulan bagi kursus Matematik Kejuruteraan Satu
ID34 Keberkesanan Penggunaan Alat Bahan Bantu Mengajar Dalam Pelaksanaan Kursus Sains Kejuruteraan di Kalangan Pelajar Diploma Kejuruteraan di Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah
ID35 Teacher Autonomy in Integrating E-learning in English Language Teaching & Learning Is Sufficient Attention Given?
ID36 Kajian Persepsi Penerimaan dan Perlakuan Pelajar Terhadap Perisian Geogebra
ID38 Tahap Kesediaan Pelajar Diploma Ukur Tanah, Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah Semasa Menjalani Latihan Industri
ID40 Pembangunan Modul E- Pembelajaran Bagi Subjek ‘Geographical Information System’ ProgramDiploma Ukur Tanah, Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia